بيمه شده محترم

اطلاعات مراکز درمانی بر اساس آخرين تغييرات دريافتی از مراکز درمانی در سامانه حاضر ثبت می باشد . عليهذا به منظور اطمينان از صحت مشخصات قبل ازمراجعه با مراکز درمانی تماس بر قرار نماييد متمنی است در صورت مشاهده هر گونه تغيير احتمالی مراتب را به اين معاونت اطلاع دهيد.

شماره تماس: 84892350

با تشکر- معاونت مستقل سلامت و بهداشت